Giới thiệu
05/02/2015

Chức năng, nhiệm vụ.

-Tổ chức thực hiện các chỉ thị của Hiệu trưởng về xây dựng, phân phối, sử dụng, tu sửa, cải tạo phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, . . .

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc mua sắm, cấp phát các phương tiện phục vụ sinh hoạt và làm việc. Tổ chức quản lý và bảo trì các thiết bị kỹ thuật khi có yêu cầu của các Phòng ban và các Khoa.


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top