Kết quả kiểm tra Anh văn tin học đợt tháng 4 năm 2019
20/05/2019

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể học viên về kết quả kiểm tra Anh văn - Tin học đợt tháng 5 năm 2019, cụ thể:

> Kết quả kiểm tra Anh văn

> Kết quả kiểm tra Tin học

> Kết quả kiểm ta lại Anh văn

> Kết quả kiểm tra lại tin học

* Lưu ý: Cách xếp loại

> Loại Giỏi: Nếu Điểm ĐTBC>=8 và điểm các thành phần (nghe, nói, đọc, viêt; lý thuyết, thực hành)>=7

> Loại Khá: Nếu Điểm ĐTBC>=7 và điểm các thành phần (nghe, nói, đọc, viêt; lý thuyết, thực hành)>=6

> Loại Trung bình: Nếu Điểm ĐTBC>=5 và điểm các thành phần (nghe, nói, đọc, viêt; lý thuyết, thực hành)>=3


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top