Kết quả kiểm tra Anh văn - Tin học đợt tháng 8 năm 2018
10/06/2019

Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về kết quả kiểm tra Anh văn và Tin học đợt tháng 8 năm 2018, cụ thể như sau:

Vui lòng nhấn chọn tên Tệp đính kèm

Kết quả kiểm tra Anh văn B

Kết quả kiểm tra Tin học B

Kết quả kiểm tra lại Anh văn B

Kết quả kiểm tra lại Tin học B

Kết quả Kiểm tra Anh văn B (Liên thông buổi tối)

Kết quả Kiểm tra Tin học B (Liên thông buổi tối)

Lưu ý: Xếp hạng như sau:

_ Kết quả ĐTBC>=5, và điểm các kỹ năng Anh văn (Nghe, Nói, Đọc Viết) >=3,0 Tin học (Lý thuyết, Thực hành)>=3,0

_ Xếp hạng Trung bình nếu: ĐTBC>=5.0, và điểm các kỹ năng Anh văn (Nghe, Nói, Đọc Viết) >=3,0 Tin học (Lý thuyết, Thực hành)>=3,0

_ Xếp hạng  Khá nếu: Kết quả ĐTBC>=7.0, và điểm các kỹ năng Anh văn (Nghe, Nói, Đọc Viết) >=6,0 Tin học (Lý thuyết, Thực hành)>=6,0

_ Xếp hạng  Giỏi nếu: Kết quả ĐTBC>=8.0, và điểm các kỹ năng Anh văn (Nghe, Nói, Đọc Viết) >=7,0 Tin học (Lý thuyết, Thực hành)>=7,0


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top